Algemene Voorwaarden

Artikel 1. De contractuele relatie tussen ROXTAR Online Marketing B.V. (ROXTAR) en de opdrachtgever

1. De contractuele relatie tussen ROXTAR en de opdrachtgever komt altijd schriftelijk tot stand.

2. De Algemene Voorwaarden van ROXTAR (de Algemene Voorwaarden) zijn op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten vanuit ROXTAR van toepassing.

3. ROXTAR wijst de toepasselijk van opdrachtgevers algemene voorwaarden op aanbiedingen/offertes van, of contractuele afspraken met ROXTAR uitdrukkelijk van de hand.

4. Afspraken tussen ROXTAR en de opdrachtgever kunnen ook langs digitale weg aan elkaar worden bevestigd.

5. Bij tegenstrijdigheden of onduidelijkheden geldt voor het vaststellen van de afspraken de volgende rangorde: (1) de schriftelijke overeenkomst tussen ROXTAR en de opdrachtgever , (2) de onderliggende offerte van ROXTAR en (3) de Algemene Voorwaarden en (4) de voorafgaande correspondentie tussen partijen.

Artikel 2. De aard en omvang van de werkzaamheden

1. Met betrekking tot de dienstverlening heeft ROXTAR een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever, inhoudende dat de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen zullen worden ingevuld. Eventuele mededelingen van ROXTAR over de mogelijke resultaten van de werkzaamheden zijn louter indicatief van aard. Van een resultaatsverplichting en/of enige garantie op een bepaalde uitkomst is met andere woorden geen sprake, tenzij dat vooraf uitdrukkelijk met de opdrachtgever is overeengekomen.

2. ROXTAR is gerechtigd werkzaamheden binnen de scope van de opdracht te laten verrichten door derden. De daarmee samenhangende kosten kunnen alleen na voorafgaande toestemming van de opdrachtgever worden doorbelast.

3. Afgesproken werkzaamheden buiten de scope van de opdracht (meerwerk) worden door opdrachtgever vergoed op basis van nacalculatie. ROXTAR is niet verplicht tot meerwerk.

Artikel 3. Prijzen en betalingsvoorwaarden

1. Alle door ROXTAR opgegeven prijzen zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting (btw) en exclusief andere heffingen/belastingen/toeslagen die van overheidswege worden opgelegd.

2. Alle voor ROXTAR uit de overeenkomst met de opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

3. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door ROXTAR.

Artikel 4. Aansprakelijkheid en schade

1. Opdrachtgever kan ROXTAR in een voorkomend geval aanspreken tot nakoming van de afgesproken werkzaamheden en niet tot enige vorm van schadevergoeding. De schriftelijke ingebrekestelling dient een gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten en een redelijke termijn van minimaal twee weken om deze te herstellen.

2. Indien de uitsluiting van aansprakelijkheid van ROXTAR voor (vervangende of aanvullende) schadevergoeding in rechte wordt gepasseerd, geldt dat de aansprakelijkheid van ROXTAR voor de geleden directe schade onder alle omstandigheden beperkt is tot 50% van het bedrag dat de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan ROXTAR verschuldigd is met een maximum van € 10.000. Indirecte schade als gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie komt nier voor vergoeding door ROXTAR in aanmerking.

3. De opdrachtgever vrijwaart ROXTAR voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ROXTAR toerekenbaar is.

Artikel 5. Personeel van ROXTAR

1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zolang de contractuele relatie met ROXTAR voortduurt, alsmede gedurende één jaar na afloop daarvan, werknemers van ROXTAR in dienst te nemen of anderszins, direct of indirect, in of buiten loondienst voor zich te laten werken. Bij schending van dit verbod verbeurt de opdrachtgever jegens ROXTAR een direct opeisbare boete van € 50.000 per overtreding. Indien de boete niet toewijsbaar blijkt te zijn, is de opdrachtgever aan ROXTAR wel een redelijke vergoeding verschuldigd ter zake de in desbetreffende medewerker geïnvesteerde kosten in verband met de terbeschikkingstelling, werving en opleiding.

2. Indien een werknemer van ROXTAR op locatie wordt ingezet, draagt opdrachtgever zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving. Opdrachtgever is binnen dit kader verplicht alle wet- en regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden deugdelijk na te leven en is verplicht ervoor zorg te dragen dat de locatie waarop en de werktuigen en materialen waarmee deze werknemer zijn werkzaamheden uit hoofde van deze overeenkomst verricht, voldoen aan alle ter zake geldende veiligheidsvoorschriften en voorts alles te doen en na te laten wat in redelijkheid van Inlener kan worden verwacht teneinde te voorkomen dat de werknemer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden schade lijdt.

Artikel 6. Geheimhouding

Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie uitdrukkelijk is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst

Artikel 7. Rechten van intellectueel eigendom

1. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door ROXTAR in het kader van de overeenkomst met de opdrachtgever verleende diensten en/of geleverde producten, rusten bij ROXTAR. Alle andere intellectuele eigendomsrechten, voor zover deze ter vrije beschikking van partijen staan, worden voor zover de overdracht eenvoudig door ROXTAR kan worden bewerkstelligd op eerste schriftelijk verzoek en tegen vergoeding van kosten aan Opdrachtgever overgedragen, doch uitsluitend indien en zodra opdrachtgever jegens ROXTAR volledig aan zijn (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

2. Alle door ROXTAR verstrekte informatie en documenten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van ROXTAR openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, tenzij dat schriftelijk door ROXTAR is toegestaan.

3. ROXTAR heeft het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis en informatie (geanonimiseerd) voor andere doeleinden te gebruiken.

Artikel 8. Contractsduur, opzegging en ontbinding

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode welke is opgenomen in de overeenkomst.

2. Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.

3. Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode vermeld in het contract steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, behoudens opzegging per aangetekende brief tegen het eind van de (verlengde) contractsduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie (3)maanden.

4. Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden voortvloeit, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, beslaglegging of liquidatie van Opdrachtgever, kan ROXTAR zonder enige verplichting tot schadevergoeding, onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, dan wel de verdere uitvoering opschorten. In dat geval zijn alle vaste kosten van de resterende duur van de overeenkomst ineens, onverkort en direct verschuldigd.

Artikel 9. Algemene bepalingen

1. Op iedere rechtsrelatie met ROXTAR is louter Nederlands recht van toepassing.

2. Indien enige bepaling uit de overeenkomst met de opdrachtgever of uit de Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of de integrale regeling van de Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging een nieuwe bepaling vaststellen, waarmee zoveel mogelijk aan de oorspronkelijke bedoeling gestalte wordt gegeven.